Planområdet

Varslet planområde omfatter hele Storøya og har et areal på ca. 2,9 km2, hvorav 1,9 km2 er landareal. Det er ikke planlagt ny bebyggelse i eksisterende hyttefelt eller på vestsiden av øya, men arealene er medtatt i planområdet etter ønske fra kommunen for å sikre en helhetlig plan for Storøya.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

 

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boliger på Storøya. Det skal legges vekt på å bevare kulturlandskapet, sikre en naturbasert utvikling, bygge opp under den rike kulturarven, ivareta friluftslivets interesser, få til et samspill mellom brukere av området og innfri helhetlig utvikling i henhold til FNs bærekraftsmål. Et viktig grep vil være å få en bedret adkomst til øya.

Hensikten med planarbeidet er å:

 • Avdekke østre deler av Storøya mht. utviklingspotensial for boliger.
 • Avdekke utviklingspotensialet for båthavna.
 • Avdekke forhold som kan styrke golfanlegget.
 •  Tilrettelegge for etablering av bebyggelse tilknyttet Hardraade Vikingskipforening
 • Åpne for en helhetlig og balansert utvikling av Storøya, der samspillet mellom landbruket, golfere, hyttefolket, båthavna, vikingskipforeningen, friluftslivet og kommunens øvrige innbyggere står i fokus.
 • Planen skal legge rammer for en langsiktig og framtidsrettet utvikling av øya gjennom en helhetlig plan.
 • Viktige plangrep blir: 
  •  Et tilrettelagt friluftsliv
  •  Bedret trafikal situasjon
 • Ivaretakelse av eksisterende landskapskvaliteter, kulturmiljøer og biologisk mangfold.
 
 

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte hos Tyrifjord Golfklubb (Hamarbispens vei 81) den 15.06.23 kl. 18.00-20.00. Der vil de foreløpige planene for Storøya bli presentert. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål om planen og motta innspill. Det vil også være mulig å få veiledning for hvordan man sender inn et offisielt innspill i plansaken

Frist for innspill, varslingsbrev og planprogram

 

Spørsmål og innspill til varselet om oppstart og planprogrammet kan rettes til LPO arkitekter AS v/Randi Wøien på
e-post: rw@lpo.no innen 30.06.2023, med kopi til: postmottak@hole.kommune.no
eller per post til:
LPO arkitekter AS v/ Randi Wøien
Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo
Merk henvendelsen med «Storøya II».

Varslingsbrevet kan du lese her - PDF-dokument

Planprogram - PDF-dokument